Welkom op de website van de Maastrichtse Cohort Studie!

Sinds 1998 loopt aan Maastricht University een grootschalige cohort studie, namelijk de Maastrichtse Cohort Studie (MCS). De MCS omvatte bij de start 12.140 werknemers afkomstig uit 45 Nederlandse bedrijven en instellingen verspreid over diverse bedrijfssectoren. Oorspronkelijk was het doel van deze cohort studie het in kaart brengen van de korte termijneffecten van het werk op de gezondheid. Meer specifiek, het bestuderen van de oorzaken en het beloop van langdurige vermoeidheid in de arbeidssituatie en de gevolgen voor gezondheid. De studie kent inmiddels een follow-up duur van maar liefst 16 jaar en telt nog ruim 5.000 respondenten. Daarmee wordt de beantwoording van nieuwe andersoortige vraagstellingen mogelijk. Zo is gedurende de tijd meer nadruk op de lange termijn effecten van de psychosociale werkomgeving komen te liggen, bijvoorbeeld met betrekking tot het ontstaan van ziekten zoals depressie en hart- en vaatziekten, en de samenhang met arbeidsdeelname. Bij de meest recente meting van oktober 2014, is als gevolg van allerlei maatschappelijke ontwikkelingen, een bijkomend aandachtspunt gelegd op het thema langer doorwerken. Hierbij zal worden nagegaan welke omstandigheden ? tijdens de gehele levensloop ? voor werknemers van belang zijn om gezond en prettig langer en tot op hogere leeftijd te kunnen doorwerken. Daarnaast is ten gevolge van economische ontwikkelingen de arbeidsmarkt flexibeler geworden. Dit resulteert enerzijds in meer nieuwe vormen van arbeidscontracten (ZZP-ers, uitzendkrachten etc) en anderzijds is ook de indeling van werk- en de werkplek aan veranderingen onderhevig (flex plekken, ?nieuwe werken?). Echter over gevolgen van al deze veranderingen voor uw gezondheid en welzijn is nog maar weinig bekend
Om al deze vragen te kunnen beantwoorden kunnen ook de deelnemers die ondertussen gepensioneerd of momenteel (tijdelijk) niet werkend, arbeidsongeschikt of werkzoekend zijn aan het onderzoek blijven participeren. Deelnemers aan het onderzoek die reeds met pensioen zijn (voor onze laatste meting van oktober 2012), zullen van ons een aparte vragenlijst ontvangen die specifieke vragen omvat omtrent welzijn en gezondheid in het algemeen en in het bijzonder na pensionering.
Bezoek regelmatig onze website en blijf zo op de hoogte van de stand van zaken en bevindingen van ons onderzoek.

Onderzoeksgroep Arbeidsepidemiologie

Meer informatie? Contacteer ons op